Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Αποφασίστηκε η αναστολή εισαγωγικών δασμών στα σιτηρά για ζωοτροφές


Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 177/2011, που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου, ο οποίος αφορά την προσωρινής αναστολή των εισαγωγικών δασμών σε ορισμένα σιτηρά για την περίοδο εμπορίας 2010/2011, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως για τις ζωοτροφές.
Η αναστολή αφορά τις υφιστάμενες δασμολογικές ποσοστώσεις για το χαμηλής και μέσης ποιότητας μαλακό σιτάρι και για το κριθάρι στις ζωοτροφές, με το προτιμησιακό τιμολόγιο των 12 € / τόνο και 16 € / τόνο, αντίστοιχα, να μειώνεται στο μηδέν για όγκους που επιτρέπονται στο πλαίσιο της ποσόστωσης. Όπως αναφέρεται στον κανονισμό οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του είναι οι εξής:
  • Από την αρχή της περιόδου 2010/2011, η αύξηση των διεθνών τιμών των σιτηρών ήταν ραγδαία, περισσότερο απ’ ό,τι κατά την προηγούμενη απότομη αύξηση των τιμών κατά την περίοδο 2007/2008. Οι διεθνείς τιμές του μαλακού σίτου αυξήθηκαν επομένως από τον Ιούλιο 2010 κατά 65 %. Από την ημερομηνία αυτή, η εξέλιξη των τιμών των σιτηρών στην αγορά της Ένωσης ακολούθησε την ίδια τάση. Η τιμή του μαλακού σίτου στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκε πάνω από 90 % και σταθεροποιήθηκε περίπου στα 280 ευρώ/τόνο. Οι τιμές των άλλων σιτηρών στην αγορά της Ένωσης ακολούθησαν την ίδια πορεία, με την τιμή της κριθής που παραδίδεται στη Rouen και την τιμή του αραβοσίτου που παραδίδεται στο Bordeaux να υπερβαίνουν τα 215 ευρώ/τόνο. Η εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά σιτηρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ελλειμματική ικανότητα της παραγωγής να ανταποκριθεί στη ζήτηση.  
  • Οι προοπτικές εξέλιξης της παγκόσμιας αγοράς σιτηρών για το τέλος της περιόδου 2010/2011 υποδηλώνουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα στο τέλος της περιόδου 2010/2011 εκτιμώνται σε 342 εκατ. τόνους, ήτοι μείωση κατά 62 εκατ. τόνους σε σχέση με το τέλος της περιόδου 2009/2010.  
  • Η ποσόστωση εισαγωγής με μειωμένο δασμό για τον μαλακό σίτο χαμηλής και μεσαίας ποιότητας που ανοίχτηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 της Επιτροπής και η ποσόστωση εισαγωγής με μειωμένο δασμό για την κριθή για ζωοτροφές που ανοίχτηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 της Επιτροπής χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα το 2010, δηλαδή σε ποσοστό 13 % και 5 % αντίστοιχα. Η υποχρησιμοποίηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί το 2011, πολύ περισσότερο διότι οι παραδοσιακοί προμηθευτές της Ένωσης, η Ρωσία και η Ουκρανία, εφάρμοσαν μέτρα περιορισμού κατά την εξαγωγή.  
  • Η διατήρηση υψηλών διεθνών τιμών έως το τέλος της περιόδου 2010/2011 καθώς και η προβλεπόμενη υποχρησιμοποίηση των ποσοστώσεων εισαγωγής με μειωμένο δασμό το 2011 απειλούν να διαταράξουν τον εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης κατά τους τελευταίους μήνες της περιόδου 2010/2011.  
Στα πλαίσια αυτά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διατήρηση των ροών εισαγωγών που συμβάλλουν στην ισορροπία της αγοράς της Ένωσης, κρίθηκε συνεπώς ενδεδειγμένο να ανασταλούν προσωρινά οι δασμοί για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής μαλακού σίτου χαμηλής και μεσαίας ποιότητας και κριθής για ζωοτροφές που ανοίχτηκαν με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 και (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 αντίστοιχα, έως τις 30 Ιουνίου 2011, τέλος της περιόδου 2010/2011.  
Ωστόσο, τονίζεται πως είναι σκόπιμο να μη ζημιωθούν οι εμπορευόμενοι όταν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διακίνηση των σιτηρών προκειμένου να εισαχθούν στην Ένωση. Ως προς αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προθεσμίες μεταφοράς και να επιτραπεί στους εμπορευόμενους να θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα σιτηρά υπό το καθεστώς αναστολής των δασμών που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, για όλα τα προϊόντα των οποίων η μεταφορά με άμεσο προορισμό την Ένωση άρχισε το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί το είδος των αιτιολογικών εγγράφων με τα οποία θα αποδεικνύεται η μεταφορά με άμεσο προορισμό την Ένωση και η ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς. Τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,
Το ιστορικό των εισαγωγικών δασμών
Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ΕΕ έχει παγιοποιήσει δασμούς για όλα τα σιτηρά. Ωστόσο, οι συντελεστές είναι διαφορετικοί. Ο δασμός καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής παρέμβασης της ΕΕ για τα σιτηρά, πολλαπλασιασμένο επί 1,55 και μιας αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif για τα σιτηρά στο Ρότερνταμ.

Ο δασμός για το σκληρό σιτάρι και υψηλής ποιότητας μαλακού σίτου από την αρχή του τρέχοντος έτος 2010/11 εμπορίας  έχει οριστεί σε 0. Ο δασμός για τον αραβόσιτο έχει καθοριστεί σε € 0 / τόνο, από τις 17 Αυγούστου 2010 και ο δασμός του σόργου και της σίκαλης σε € 0 / τόνο, από τις 19 Οκτωβρίου 2010. Για τα άλλα σιτηρά, η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά δασμολογικών ποσοστώσεων, δηλαδή μια ποσόστωση εισαγωγής με δασμό πολύ κατώτερο από τον κανονικό δασμό. Για το μεσαίο και χαμηλής ποιότητας μαλακό σιτάρι, υπάρχει μία "erga omnes" (ανοικτή σε όλους) ετήσια δασμολογική ποσόστωση των 2.989.240 τόνων με εισαγωγικό δασμό 12 € / t. Μέσα σε αυτό το συνολικό όγκο, υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσόστωση 572 000 τόνων για εισαγωγές καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών και 38 853 τόνοι για τον Καναδά. Οι υπόλοιποι 2.378.387 τόνοι είναι χωρισμένοι σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 594.597 τόνων, εκ των οποίων είναι ανοιχτοί κάθε τρίμηνο και σε άλλες τρίτες χώρες.

Όσον αφορά το κριθάρι για ζωοτροφές, υπάρχει ετήσια δασμολογική ποσόστωση 306.215 τόνων με δασμό ύψους € 16/τόνο.

Για την ιστορία, υπάρχουν και άλλες ποσοστώσεις – 50.000 τόνων για το κριθάρι ζυθοποιίας με δασμό 8 € / τόνο. Η ατελής ποσόστωση των 242.074 τόνων αραβοσίτου εισήχθη το 2006, η οποία χωρίζεται σε δύο ίσες δόσεις ανοικτή σε όλες τις τρίτες χώρες.

Η απορρόφηση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέχρι τώρα κατά το τρεχον ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου) έχει ως εξής:
Κύριες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις
Ποσότητα (σε τόνους)
% χρήση το 2011
Σιτάρι μαλακό χαμηλής και μεσαίας ποιότητας
2 989 240

Ποσόστωση I (ΗΠΑ)
572 000
9.0
Ποσόστωση II (Καναδάς)
38 853
1.9
Ποσόστωση III (Άλλες χώρες)
2 378 387
0.2
Αραβόσιτος
242 074
0
Κριθάρι
306 125
0
 Ο σημειώνεται πως ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωση και εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου