Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ξεκινά και ολοκληρώνεται έως την 4η Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης


Έως την Δευτέρα, 4 Απριλίου του 2011 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι – σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την διαδικασία «Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Ενιαίας
Ενίσχυσης έτους 2011». Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών του ΥπΑΑΤ τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. Στην περίπτωση αποδέκτη πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Επίσης τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη.
Αντίθετα, η ενοικίαση, επιτρέπεται μόνον εάν συνοδεύεται και από την ενοικίαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων. Σε περίπτωση μίσθωσης τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε) και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Τα αγροτεμάχια που μισθώνονται θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) στο τελευταίο έτος ενεργοποίησης του μεταβιβαστή, δηλαδή το 2009 ή το 2010.
Παράλληλα ο μεταβιβάζων/εκμισθωτής πρέπει να είναι δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που υποβληθούν «ταυτόχρονες» μεταβιβάσεις, δηλαδή αποδέκτης δικαιωμάτων μεταβιβάζει τα αποκτώντα δικαιώματα σε άλλον παραγωγό στο ίδιο έτος, θα πρέπει στην δεύτερη αίτηση μεταβίβασης να αναγράφονται στοιχεία που αφορούν στην πρώτη μεταβίβαση δικαιωμάτων (πχ. ΑΦΜ πρώτου μεταβιβαστή κτλ). Το σύνολο των εν λόγω αιτήσεων υποβάλλονται μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη, η γη που μεταβιβάζεται πρέπει να αποτελείται από επιλέξιμα εκτάρια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του καν.73/2009. Εάν μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων (σύνολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης. Προκειμένου η μεταβίβαση να ληφθεί υπόψη στις ενισχύσεις του τρέχοντος έτους η αίτηση θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη, δηλαδή να έχει υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 4ης Απριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου