Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

«Φέσια» και κόστος παραγωγής «γονατίζουν» τους παραγωγούς βιομηχανικής ντομάτας

Την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον της καλλιέργειας Βιομηχανικής Τομάτας εξέφρασαν σήμερα οι Συν/κές Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του προϊόντος σε σύσκεψη που διοργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ στα γραφεία της, στην Αθήνα.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν από την ΠΑΣΕΓΕΣ ο Αντιπρόεδρος κ. Γρ. Αλεξιάδης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Ι. Τσιφόρος, και ο
υπεύθυνος του Τομέα Οπωροκηπευτικών κ. Θ. Βλουτής από τις Συν/κές Ο.Π. παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Ο.Π. Δράμας, Καρδίτσας, Αλμυρού, Βόλου, Λάρισας, Σερρών, Λαμίας, Θήβας, Βισαλτίας, Λειβαδιάς, Ηλείας και Γαστούνης.Κατά την σύσκεψη υπογραμμίσθηκε η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της αύξησης των εισροών (λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, πολλαπλασιαστικό υλικό, κόστος ενέργειας κ.λπ.). Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να καλυφθεί η αύξηση αυτή, που εκτιμάται στο 20% τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, από τις μεταποιητικές μονάδες. Δυνατότητα που μπορεί να ικανοποιηθεί από την στιγμή που η ζήτηση των προϊόντων Βιομηχανικής Τομάτας παρουσιάζει σημαντική αύξηση στην Ευρωπαϊκή αλλά και στη Διεθνή Αγορά.Τονίστηκε επίσης ο σημαντικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι Συν/κές Ο.Π. για το μέλλον της καλλιέργειας Βιομηχανικής Τομάτας, τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και την αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών κρίθηκαν απολύτως αναγκαία τα εξής:-Υιοθέτηση ενιαίου πλαισίου διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ο.Π. και μεταποιητικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία δυνατότητα συμφωνιών με μεμονωμένους παραγωγούς, ζήτημα που σκόπιμα προωθείται από ορισμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις με απώτερο στόχο να πλήξουν το εισόδημα του παραγωγού. Προς τούτο οι εκπρόσωποι των Συν/κών Ο.Π. υιοθετούν απόλυτα το σχέδιο Σύμβασης που επεξεργάσθηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ.-Το ΥΠΑΑΤ πρέπει να καταβάλλει άμεσα κάθε δυνατή παρέμβαση για την εξόφληση των παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας από ορισμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις που οφείλουν σήμερα στους παραγωγούς από προηγούμενες παραδόσεις ποσό άνω των 3εκ.Ευρώ.-Το ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να διοργανώσει άμεσα συνάντηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Συν/κών Ο.Π. με τους εκπροσώπους των μεταποιητικών επιχειρήσεων καλώντας τους τελευταίους να καταθέσουν άμεσα προτάσεις τους για τις τιμές αγοράς Βιομηχανικής Τομάτας και παράλληλα να καταθέσουν τις προτάσεις τους εγγύησης πληρωμής των παραγωγών μέσα από ένα σαφές πλαίσιο συμβάσεων αγοροπωλησίας με τις απαιτούμενες ρήτρες διασφάλισης αμφοτέρων των μερών.-Σε κάθε περίπτωση για την διασφάλιση των πληρωμών εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων θα πρέπει να τεθεί ως συμβατικός όρος όλα όσα προβλέπονται από την Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Π.Δ.166/2003 ΦΕΚ (138 Α/5.6.2003) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές” σύμφωνα με τον οποίο οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής πέρα των εξήντα (60) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τις προβλεπόμενες συνέπειες.Ακολουθεί το κείμενο της προτεινόμενης Σύμβασης.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣΣήμερα ……………………. στ ….……………………..Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:α) Η Οργάνωση Παραγωγών ………………………..................................που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………….. αρ. …………………….και ενεργεί για λογαριασμό των μελών της καθώς και των συνεργαζομένων με αυτήν γεωργών που ανα− φέρονται στην αλφαβητική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καλούμενη στο εξής «Ο.Π.».β) Η μεταποιητική επιχείρηση με την επωνυμία «………… ………………….....................................................…………………………………………………………..» που εδρεύει στ… …………………………., οδός …………………………αριθ. …………….καλούμενη στο εξής «μεταποιητής».Υπογράφοντας δια των νομίμων εκπροσώπων τους αντίστοιχαα) ……………………………………………..............................β) ……………………………………………...............................Συμφωνήσαμε, συναποφασίσαμε και συνομολογήσαμε τα παρακάτω:1. Η παρούσα σύμβαση αφορά ποσότητα ……………. τόνων τομάτας που προορίζεται για μεταποίηση, καλούμενη εφεξής «α΄ ύλη», η οποία αναμένεται να παραχθεί από έκταση …………… στρ.Η εν λόγω ποσότητα δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, μέχρι και του ποσοστού ………………………… της ανωτέρω αρχικά συμφωνηθείσας ποσότητας με νεότερη σύμβαση των συμβαλλόμενων που προσαρτάται στην παρούσα και υπογράφεται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2011.2. Η Ο.Π. δύναται διά των μελών της να καλλιεργήσει τομάτα για μεταποίηση με πολλαπλασιαστικό υλικό, τρόπο προμήθειάς του, μέθοδο καλλιέργειας και προγραμματισμό που θα συμφωνηθούν από κοινού με τον μεταποιητή ως ακολούθως:α) πολλαπλασιαστικό υλικό …………………………............

β) τρόπος προμήθειας……………………………........................

γ) μέθοδος καλλιέργειας…………………………....................

δ) λοιπές εισροές………………………………................................

ε) προγραμματισμός……………………………….........................3. Η Ο.Π. υποχρεούται να εφαρμόσει:α) όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την παραγωγή πρώτης ύλης που ναανταποκρίνεται στις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφέςβ) τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.4. Η Ο.Π. υποχρεούται να παραδώσει τις ως άνω συμφωνηθείσες ποσότητες πρώτης ύλης και ο μεταποιη− τής να τις μεταποιήσει σε τελικά προϊόντα, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το παρακάτω προσωρινό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων:Ποσότητα α΄ ύλης(κιλά)

Περίοδος παραδόσεων(από − μέχρι)Το ως άνω χρονοδιάγραμμα οριστικοποιείται από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών μεταποίησης.5. Η ποιότητα της πρώτης ύλης που παραδίδεται πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 217/2002.Εφόσον σε παραδιδόμενο φορτίο πρώτης ύλης διαπιστωθεί μετά από την διενέργεια δειγματοληψίας ότι το ποσοστό της κατά βάρος ελλατωματικής πρώτης ύλης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου ΚΑΝ (ΕΚ) 217/2002, είναι μεγαλύτερο του 10%, το εν λόγω φορτίο δεν γίνεται αποδεκτό για μεταποίηση και απορρίπτεται ως ακατάλληλο και μπορεί να επανέλθει για μεταποίηση μόνον μετά από διαλογή.Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας εξ αιτίας αθέτησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης/παρα− λαβής, οι όποιες επιπτώσεις βαρύνουν αυτόν που το αθετεί.6. Η τιμή της πρώτης ύλης διαμορφώνεται όπως ο παρακάτω πίνακας βάσει της περιεκτικότητας σε Brix.Brix

Τιμή πρώτης ύλης3,00 − 3,99

4,00 − 4,09

4,10 − 4,19

4,20 − 4,29

4,30 − 4,39

4,40 − 4,49

4,50 − 4,59

4,60 − 4,69

4,70 − 4,79

4,80 − 4,89

4,90 − 4,99

5,00 − 5,09

5,10 − 5,19

5,20 − 5,29

5,30 − 5,39

5,40 − 5,49

5,50 − 5,59

5,60 − 5,69

5,70 − 5,79

5,80 − 5,89

5,90 − 5,99

6,00 και πάνω

Τομάτες με Brix μικρότερο του 3,00 δεν παραλαμβάνονται.Το ποσοστό των καρπών που εμφανίζουν άλλα ποιοτικά ελαττώματα που ενδεικτικά μπορεί να είναι:− Συνθλιμμένοι καρποί.− Σκασμένοι καρποί με σχισμές μεγαλύτερες των δύο εκατοστών που εισχωρούν στο μεσοκάρπιο.− Ανώριμοι καρποί ανοικτού κόκκινου χρώματος.− Καρποί με υψηλό ποσοστό υποδόριων αποχρωματισμών.− Καρποί με εγκαύματα από τον ήλιο.− Καρποί με εσχαρώσεις στην επιφάνεια που προχωρούν στο μεσοκάρπιο (όπως «ξηρή κορυφή»).υπολογίζεται και καταβάλλεται γι’ αυτό το φορτίο τιμή ως εξής:Φορτίο με ποσοστόπρώτης ύλης με άλλαποιοτικά ελαττώματα

Ποσοστό απομείωσηςτιμής7. Οι ως άνω συμφωνηθείσες τιμές αφορούν παράδοση πρώτης ύλης στην μεταποιητική μονάδα που εδρεύει ……………………………………………….8. Οι ως άνω συμφωνηθείσες τιμές δύναται να διαφοροποιούνται ως κατωτέρω, κατά περίπτωση: α) τόπος παράδοσης διαφορετικός από τον οριζόμενο στην παραγ. 7 …………………….. β) συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης πρώτης ύλης ……………………..... γ) εφαρμογή ειδικής μεθόδου καλλιέργειας για τηνπρώτη ύλη…………………………. δ) ……………………………… ε) ……………………………….9. Ο μεταποιητής υποχρεούται να καταβάλει την αξία της α΄ ύλης για κάθε συμβαλλόμενο γεωργό μέσω της Ο.Π. αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό έμβασμα ως ακολούθως:α) Προκαταβολή του 40% της αξίας της α΄ ύλης εντός 60 ημερών από το τέλος του μήνα παράδοσης.Στο ποσό της προκαταβολής δύναται να συνυπολογίζονται τα ποσά που αφορούν τυχόν άλλες προκαταβολές ή/και εισροές που έχουν συμφωνηθεί στην παραγ. 2 της παρούσας.β) Εξόφληση του υπολοίπου 60% της αξίας της α’ ύλης εντός 120 ημερών από το τέλος του μήνα παράδοσης.10. Σε περίπτωση που η καταβολή της προκαταβολής ή της εξόφλησης καθυστερήσει πέραν των 60 ημερών από τις προθεσμίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στο ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ (138 Α/5.6.2003) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές” οπότε τα καταβαλλόμενα εκπρόθεσμα ποσά βαρύνονται με τους αναλογούντες τόκους.11. Ρήτρες διασφάλισηςα) προκειμένου να εξασφαλισθεί η πληρωμή της αξίας της α΄ ύλης, οι μεταποιητές οφείλουν να εκδώσουν εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ……………………… € που αντιστοιχεί κατ’ εκτίμηση στην αξία της παραδοτέας α΄ ύλης, που έχει συμφωνηθεί στην παραγ. 1 της παρούσας.Η εν λόγω εγγυητική επιστολή παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη Ο.Π. το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.Σε περίπτωση που η εν λόγω εγγυητική επιστολή δεν παραδοθεί εντός της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει.Τα έξοδα έκδοσης της ως άνω εγγυητικής επιστολής βαρύνουν τον μεταποιητή.Η Ο.Π. οφείλει να προβαίνει αντίστοιχα σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής ανάλογα με την πορεία καταβολής των προκαταβολών ή και τυχόν εξόφλησης παραδοθεισών παρτίδων α΄ ύλης.Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ της Ο.Π. σε πρώτη ζήτηση αυτής στην περίπτωση που δεν θα τηρηθεί η προθεσμία καταβολής της αξίας της α΄ύλης, όπως αυτή έχει ορισθεί στην παραγ. 9 της παρούσας.β) Στην περίπτωση που η Ο.Π. δεν παραδώσει ή ο μεταποιητής δεν παραλάβει τις παραπάνω συμφωνηθείσες ποσότητες ή μέρος αυτών υποχρεούται να καταβάλει ως ρήτρα στον αντισυμβαλλόμενο την αξία των ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν ή δεν παραλήφθηκαν αντίστοιχα, εκτός της περίπτωσης ανωτέρας βίας, όπως π.χ φυσικών καταστροφών, με υποχρέωση για την έγκαιρη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου.γ) Σε περίπτωση που ο μεταποιητής με ευθύνη του δεν παραλάβει έγκαιρα φορτίο τομάτας και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, αναλαμβάνει επί πλέον και το κόστος της υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και το φορτίο πληρούσε αρχικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.12. Η Ο.Π. οφείλει να ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα συλλογής και παραλαβής της α΄ύλης.Ο μεταποιητής οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμα παραλαβής της α΄ύλης, ώστε να εξυπηρετηθεί η όλη διαδικασία έγκαιρα και ικανοποιητικά.13. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Ο.Π.Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησαν, συναποφάσισαν και συναποδέχθηκαν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αφού ανέγνωσαν καλά τους όρους της σύμβασης αυτής, τα υπέγραψαν σε δύο (2) αντίτυπα και από ένα αντίτυπο κρατούν τα συμβαλλόμενα μέρη.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΓια την Ο.Π. . ………………Για τη μεταποιητική επιχείρηση…………………..Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου